Сідлецька Тетяна Іванівна

Викладач ВНТУ

Публікації

Монографії (2)

1. Tetyana Sidletska. Cultural Establishments and Art Educational Institutions in Vinnytsia Art and Cultural Environment on the Border of 20th and 21st centuries: collective monograph Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. 3rd ed. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2020. pp. 246-267. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-38-9-50 (10 авт. арк. / 1,5 авт. арк.) URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/6
2. Сідлецька Т. І. Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів [Текст] : монографія / Т. І. Сідлецька. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 184 с.

Навчальні посібники (8)

1. Буяльська Т. Б., Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Частина I
2. Сідлецька Т. І. Історія української культури . Частина II : навчальний посібник / Т. І. Сідлецька. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 78 с.
3. Сідлецька Т. І. Історія української культури [Текст]. Частина I : навчальний посібник / Т. І. Сідлецька. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 119 с.
4. Сідлецька Т. І. Історія української культури [Текст]. Частина 2 : навчальний посібник / Т. І. Сідлецька. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 78 с.
5. Буяльська Т. Б. Практична культурологія[Текст]. Частина I : навчальний посібник / Т. Б. Буяльська, Т. І. Сідлецька. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 108 с.
6. Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України . Частина II : навчальний посібник / Т. І. Сідлецька. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 73 с.
7. Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України [Текст]. Частина I : навчальний посібник / Т. І. Сідлецька. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 122 с.
8. Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України [Текст]. Частина 2 : навчальний посібник / Т. І. Сідлецька. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 73 с.

Реферати (1)

1. Сідлецька Т. І. Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Тетяна Іванівна Сідлецька ; Київський національний університет культури і мистецтв. — Київ, 2007. — 22 с. — Бібліогр. : с. 17 (7 назв).

Статті (32)

1. Сідлецька Тетяна Діяльність музеїв культурно-мистецького і просвітницького центру Вінницького національного технічного університету як важливого культурно-освітнього осередку [Текст] / Т. Сідлецька //Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць мол. вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред.-упор. М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 47, т. 4. – С. 11-16.
2. Сідлецька, Т. Дослідження музичної культури Вінниччини: стан, тенденції, перспективи [Текст] / Т. Сідлецька // Fine Art and Culture Studies. – 2022. – № 6. С. 35–40.
3. Tetiana Sidletska, Tetiana Kniazieva. The innovative forms in the activity of Regional Art Museum of Vinnytsia as the important regional center of culture and education // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume 4, May 28 - 29, 2021. - pp. 693 - 704.
4. Тетяна Сідлецька, Олена Зінько. Легенди та історії Вінниці / М. М. Пащенко. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2019. – 524 с. [Текст] // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип.32. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О. А. Мельничука. – Вінниця ТОВ «ТВОРИ», 2020. – С. 127 – 129.
5. Сідлецька Т. Вінницький коледж культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича – головний осередок професійної мистецької освіти міста // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VIII школа методичного досвіду): матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнар. участю (24 - 25 листопада 2020 р.). – Вінниця: ВДПУ, 2020. – С. 189-192.
6. Методичні вказівки до теми «Національно-культурне відродження України ХІХ ст.» з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей [Текст] / уклад.: О. В. Зінько, Т. І. Сідлецька. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 42 с.
7. Сідлецька Т. І. Монографія Тетяни Кароєвої «Історія має право сподіватися від міста Вінниці блискучого майбуття…» - важливе джерело вивчення історії Вінниці [Текст] / Т. І. Сідлецька // XLVIII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук ВНТУ (13-15 березня 2019 р.). – Вінниця, 2019. - Електронний ресурс. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum
8. Сідлецька Т. І. Відеофільм Леоніда Філонова «Дві столиці Поділля» як наукове дослідження періоду творення української державності [Текст] / Т. І. Сідлецька // Науково-практична конференція до 70-тя Леоніда Філонова «Із пам`яті століть: філонівські візії» (21 березня 2019 р.). – Вінниця, 2019. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/zpp/filv/paper/view/7931/6652
9. Тетяна Сідлецька. Музика життя. Вісник книжкової палати України: наук-практ. журнал. № 1 (270). 2019. С. 22.
10. Сідлецька Т. І. Народно-інструментальне мистецтво України як явище музичної культури. Вісник НАКККіМ: наук. журнал. К.: Міленіум, 2019. № 3. С. 338 – 342.
11. Марченко В. В. Акордеонне мистецтво України в контексті розвитку конкурсного та фестивального руху [Текст] / В. В. Марченко, Т. І. Сідлецька // Українська культура: минуле, сучасність, шляхи розвитку : науковий збірник / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов ; редкол.: Ю. П. Богуцький, С. В. Виткалов, С. М. Волков та ін. – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 26: Мистецтвознавство. – С. 145 -151.
12. Сідлецька Т. Провідні засади педагогічної системи професора П. О. Андрійчука [Текст] / Тетяна Сідлецька // Андрійчук Петро Олександрович : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народж. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка ; уклад.: В. В. Степко, О. О. Скаченко. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – Вип. 4. – С. 14-16.
13. Sidletska Tetyana The male vocal ensemble "Brevis" of Vinnytsia college of culture and arts named after m. D. Leontovych: its creativity and value for the development of vocal art of Vinnytsia region [Текст] / Tetyana Sidletska // Вісник НАКККіМ. – 2018. – № 2. – С. 275-278.
14. Сідлецька Т. І. Особливості функціонування мистецьких навчальних колективів у сучасних умовах (на прикладі діяльності чоловічого вокального ансамблю «Бревіс» Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича) [Текст] / Т. І. Сідлецька // Знання. Освіта. Освіченість : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 28–29 вересня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 35-40.
15. Сідлецька Т. І. Мистецька освіта в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку [Текст] / Т. І. Сідлецька // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VII школа методичного досвіду : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнар. участю (21-22 листопада 2018 р.). – Вінниця : ВДПУ, 2018. – С. 68-72.
16. Сідлецька Т. І. Творча діяльність жіночого вокального ансамблю «Перлина» Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича: мистецтвознавчий дискурс [Тект] // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. – Київ : Міленіум, 2017. - Вип. 31. - С. 37–44.
17. Сідлецька Т. І. Оркестр народних інструментів Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича: історія становлення та розвитку [Текст] / Т. І. Сідлецька // Українська культура: минуле, сучасність, шляхи розвитку : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць : у 2-х т. – Рівне : РДГУ, 2015. – Вип. 21, т. 1. - С. 200-204.
18. Сідлецька Т. І. Творча діяльність провідних мистецьких колективів Вінниці періоду незалежності України [Текст] / Т. І. Сідлецька // Мистецтвознавчі записки : pб. наук. праць. – Київ : Міленіум, 2014. – Вип. 25 - С. 113 -119.
19. Сідлецька Т. І. Особливості масової музики як соціального й культурного феномена [Текст] / Т. І. Сідлецька // Українська культура: минуле, сучасність, шляхи розвитку : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2013. – Вип. 19, т. 1. – С. 113–117.
20. Сідлецька Т. І. Становлення і розвиток мистецької освіти в Україні [Текст] / Т. І. Сідлецька // Знання. Освіта. Освіченість : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 вересня 2012 р. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - С. 112-114.
21. Сідлецька Т. І. Музична освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи [Текст] / Т. І. Сідлецька // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. . – Київ : Міленіум, 2012. – Вип. XXIX. – С. 462–467.
22. Сідлецька Т. І. Культурно-мистецьке життя Вінниці першої третини XX ст. [Текст] / Т. І. Сідлецька // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. – Київ : Міленіум, 2011. – Вип. 20. - С. 287-294.
23. Сідлецька Т. І. Особливості розвитку репертуару народно-оркестрових колективів на сучасному етапі [Текст] / Т. І. Сідлецька // Актуальні питання культурології : альманах наукового товариства «Афіна» каф. культурології. – Рівне : РДГУ, 2011. – Вип. 11. - С. 56-60.
24. Сідлецька Т. І. Формування музично-естетичних орієнтацій студентської молоді [Текст] / Т. І. Сідлецька // Гуманізм та освіта: зб. матеріалів X Міжнар. наук.-практ. конф.,14-16 вересня 2010 р. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. - С. 62-64.
25. Сідлецька Т. І. Шляхи виникнення та розвитку кобзи і бандури в Україні [Текст] / Т. І. Сідлецька // Українська культура: минуле, сучасність, шляхи розвитку : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2010. – Вип. 16, т. 1. – С. 14–19.
26. Сідлецька Т. І. Особливості функціонування та розвитку Національного оркестру народних інструментів України [Текст] / Т. І. Сідлецька // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. – Київ : Міленіум, 2009. – С. 191–197.
27. Сідлецька Т. І. Народно-інструментальне мистецтво України: тенденції та перспективи розвитку
28. Сідлецька Т. І. Особливості становлення і розвитку академічного професійного навчання на народних інструментах [Текст] / Т. І. Сідлецька // Вісник ДАКККіМ : наук. журнал. - 2007. – Київ : Міленіум, 2007. - № 4. - С. 75-81.
29. Сідлецька Т. І. Особливості розвитку ансамблів троїстих музик в Україні [Текст] / Т. І. Сідлецька // Культура і сучасність : альманах. – № 2. – Київ : Міленіум, 2007. – С. 142–148.
30. Сідлецька Т. І. Шляхи і тенденції розвитку репертуару українського оркестру народних інструментів [Текст] / Т. І. Сідлецька // Вісник ДАККіМ : наук. журнал. – 2006. – Київ : Міленіум, 2006. – № 1. - С. 64–69.
31. Сідлецька Т. І. Формування складу українського оркестру народних інструментів [Текст] / Т. І. Сідлецька // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. – Київ : Міленіум, 2005. – Вип. XIV. – С. 154–161.
32. Сідлецька Т. І. Формування методики викладання гри на акордеоні в Україні [Текст] / Т. І. Сідлецька // Знання. Освіта. Освіченість : зб. матеріалів III Міжнародної наук.-практ. конференції, Вінниця, 28 -29 вересня 2016 р. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - С. 101-104.

Тези доповідей (7)

1. Цимбалюк Л. О. Спасо-Преображенський собор – визначна пам`ятка архітектури Вінниці [Електронний ресурс] / Л. О. Цимбалюк, Т. І. Сідлецька // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2020/paper/view/8831.
2. Задоян В. О. Діяльність регіонального центру сучасного мистецтва«Арт-Шик»як важливого культурного осередку Вінниччини [Електронний ресурс] / В. О. Задоян, Т. І. Сідлецька // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2020/paper/view/9649.
3. Сідлецька Т. І. Творча діяльність фольклорного гурту «мокоша» вінницького коледжу культури і мистецтв ім. м. д. леонтовича та її значення для розвитку народнопісенного виконавства вінниччини [Електронний ресурс] / Т. І. Сідлецька // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2020/paper/view/8775.
4. Сідлецька Т. І. Музейна педагогіка як особлива форма просвітництва в освіті дорослих [Електронний ресурс] / Т. І. Сідлецька, О. В. Зінько // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Знання. Освіта. Освіченість", м. Вінниця, 01–02 жовтня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/znanosv/znanosv2020/paper/view/10661.
5. Сідлецька Т. І. Провідні тенденції розвитку художньої культури України кінця XX - початку XXI ст. [Електронний ресурс] / Т. І. Сідлецька // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. - Електрон. текст. дані. - 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2018/paper/view/4876/4066.
6. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20417
7. Цимбалюк Л. О. Готель "Савой" - визначна пам`ятка архітектури Вінниці [Електронний ресурс] / Л. О. Цимбалюк, Т. І. Сідлецька // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/view/4151.